Основно Споразумение (General Service Level Agreement)

1. КАК РАБОТИ СПОРАЗУМЕНИЕТО?

Вие ще бъдете помолени (или като клиенти то важи за вас) да подпишете “Процедура за услуга”, която Rax.bg е изготвил по ваше искане. “Процедурата за услуга” включва всички компоненти на услугата, които искате да използвате и свързаните с тях цени. “Процедурата за услуга” включва цялостното Споразумение и гаранции за доставка на услугите (SLA), което включва “Основно споразумение” (General Service Agreement), “Условия за използване на услугите” (Terms Of Service) и “Допустими норми на използване на услугите” (Acceptable Use of Policy). То може също да включва, допълнителене договор с клиента или други допълнения към SLA, ако услугите, които искате да използвате изискват такива. Когато използваме думата “Споразумение”, тя се отнася за всеки от горе изброените документи и ги разглежда като взаимосвързани. Споразумението влиза в сила в моментa, в който подпишете изготвената от нас “Процедура за услуга”.

2. ТЕРМИНОЛОГИЯ

Условия за използване на услугата (Acceptable Use of Policy): Обозначава “Условията за използване на услугата” публикувани на уеб сайта ни. Те могат да бъдат намерени на началната страница на Rax.bg, към тях сочат хипервръзки от вътрешни страници и от страниците за поръчки, а целият им текст може да бъде намерен на отделна страница..

Software (Софтуер): Когато използваме термина софтуер, той се отнася до операционната система (OS) и други програми инсталирани на сървърите ни. Като наш клиент Вие имате право да използвате софтуер произведен от Rax.bg на сървърите ни. Ние имаме авторски права върху този софтуер и той е наша собственост. Когато използваме софтуер собственост на 3-а страна ние ясно обозначаваме това. Всеки софтуер собственост на 3-а страна може да изисква техническа и друга поддръжка от лица или фирми, които не са страна по това споразумение. Rax.bg не поема отговорност за софтуер и/или програми, произведени и/или инсталирани на сървърите ни от трети страни. Имайте предвид, че правилното използване и функциониране на софтуер собственост на 3-а страна, която не е част от Споразумението може да изисква Вие като клиент да влезете във взаимоотношения с производителя на софтуера, което може да включва плащане на такси, придобиване на лицензи или друга форма на плащания за използване. Такъв вид отношения са изцяло ваша отговорност и Вие се задължавате да не търсите отговорност от Rax.bg.

Hardware (Апаратура): Сървърите, виртуалните сървъри или споделеното пространство, които използвате като наш клиент включват висококачествени компоненти. Те са 100% собственост на Rax.bg и се предоставят на клиентите ни за използване, освен ако няма договор, в който изрично е записано друго нещо. Хардуерът, който използвате (наемате) Ви се предоставя от нас, като Вие носите отговорност за използването му, както и за всякакви щети, които могат да възникнат докато го употребявате. Ако някой от хардуерните компоненти, част от сървъра, който използвате като наета услуга се развали, Rax изважда временно сървъра от употреба, за да замени или поправи съответния компонент.

Поемаме принципен ангажимент да върнем сървъра в употреба (online) във времеви период от 5 (пет) часа - ако повредата се е случила в стандартното работно време (“бизнес часовете”), в работни дни (9.00 ч. – 17.00 ч.) - от момента в който развалената част или компонент са установени. Ако не успее да се вмести в този период от 5 часа, след установяването на повредата Rax.bg кредитира клиента си със сума 30 пъти от времето, през което той не е бил в състояние да използва услугата (“Принудително прекъсване”). Клиентът има право да получи парична компенсация или да получи един безплатен сервизен месец. “Принудителното прекъсване” (Downtime) включва общият брой на минутите, в които е имало пекъсване на услугата. Тяхната цена се калкулира въз основа на месечната такса, която клиентът плаща на Rax.bg за използваната услуга.

Ако клиентът предпочита да получи кредит, въпросната сума се изчислява въз основа на използвания сервизен план. Кредитът не може да надвишава паричната стойност на един сервизен месец. Ако, поради някаква причина, прекъсването на услугата, описано по горе, значително превишава еквивалента на един сервизен месец, Rax.bg компенсира клиента като намалява месечната такса за следващи периоди от време.

Моля да имате предвид, че тази част от условията за използване на услугите се отнася изключително и само за сървъри отдадени под наем и за съоръжения собственост на Rax.bg. Тези условия не се отнасят за хардуер, сървъри и съоръжения собственост на клиента и поставени от него за използване в центъра за данни и/или в инфраструктурата на Rax.bg. Моля също да имате предвид, че въпросните стандарти и срокове за възстановяване на прекъсната услуга се отнасят за периода на стандартно работно време. Извън него е напълно възможно срокът за въстановяване на прекъсната услуга да се удължи значително. Заради различни обстоятелства, свързани с трети страни Rax.bg не гарантира времевия период, в който ще идентифицира и отстрани възникнал проблем в часовете между 17.00 ч. - 09.00 ч.

Моля също да имате предвид, че вътрешният стандарт на Rax.bg за идентифициране и отстраняване на хардуерен проблем на използван от вас сървър е не повече от 2 часа. Тъй като това споразумение урежда правните отношения между Rax.bg и клиентите на компанията, ние сме изключително прецизни в прилагането му и при възникнали проблеми с експлоатацията на услугата търсим възможно най-бързото й възстановяване.

Установяване на повредата: Това е процес на проверка на тези компоненти, които са причинили принудителното прекъсване работата на сървър или друг хардуер. Този процес започва от момента, в който сървърът или хардуерният компонент е деинсталиран и свършва до момента, в който той е поправен. Максималният период за установяване на повредата е 3 часа.

Стандартно работно време: Това е времевият период между 9.00 часа и 17.00 часа, в часовата зона, където физически се намира сървъра или оборудването, което използвате.

Софтуер собственост на трети страни: Моля да имате предвид, че софтуер и програми собственост на 3-и страни, които не са инсталирани на сървърите на Rax.bg може да изискват техническа и друг вид поддръжка от производителите или носителите на авторски права. Всеки допълнителен разход за поддържане на софтуер и програми собственост на 3-и страни е изцяло отговорност на клиента.

Мрежа (Network): Мрежата на Rax.bg е проектирана, за да произвежда и гарантира високо ниво на производителност, използваемост и наличност на услугата. Rax.bg гарантира 99.995% използваемост на мрежата (uptime). Принудителното бездействие на мрежата (Network Downtime) се дефинира от това споразумение като 100% загуба на пакети, в процеса на предаване на данни (data packets) от сървър (и) на клиента, разположени в центъра за данни и/или мрежата на Rax.bg към най-близкия Internet backbone сървър. Моля клиентът да има предвид и да се съобразява с факта, че под мрежата на Rax.bg имаме пред вид собствената C клас IP (Интернет протокол) мрежа, в която са разположени сървърите на клиентите ни.

100% гаранция (Network Uptime): Rax.bg ще Ви възстнаови 5% от месечната такса заплатена за използване на хостинг услугите за всеки 30 минути, в които е налице прекъсване на достъпността на мрежата (network downtime), като максималната сума на кредитиране на хостинг сметката ви може да достигне до 100% от заплатената от вас такса за използване на услуги, които не са били достъпни.

Managed Хостинг (FM): Клиентите на Rax.bg в класа Managed Хостинг имат преимуществото да получават специален клас услуга, която по принцип включва техническа поддръжка, която ускорява решаването на технически проблеми и гарантира по-високо ниво на хостинг услуга и възможно най-бързо обслужване. Част от гаранциите в класа Managed Хостинг услуги е преимуществото клиентите на Rax да използват техническата експертиза на Rax за целия период на отношения с компанията. Това включва съвети и консултации по избор на хардуер, софтуерни конфигурации и на цялостни хостинг решения.

Прекъсване на услугата: "Прекъсването на услугата" включва невъзможноста да бъдат използвани HTTP, POP3, SMTP, FTP, SSL и DNS по начина, по който са били конфигурирани за клиента.

"Принудителното прекъсване" (Downtime): То се дефинира като основно "прекъсване на услугата" за период от минимум 10 минути. “Принудително прекъсване” имаме когато сървърът (сървърите) на клиента не са достъпни чрез стандартните начини за комуникация в Интернет, при опит да бъде достигната мрежата на Rax.bg от най-близкия internet backbone и ако услугата (апаратурата) е в състояние, в което не функционира.

Отговор (Response): Основните услуги дефинирани по-горе подлежат на гаранция, според която трябва да бъдат възстановени в нормално състояние на използваемост до не повече от 2 часа от идентифициране и потвърждаване на принудителното прекъсване от лице от екипа на Rax.bg.

Кредит (Credit): В случай, в който е налице принудително прекъсване на услугата за повече от 4 часа заради проблеми свързани с мрежата, а не с хардуера, по искане на клиента той може да получи парична компенсация в размер на 25 пъти периода на фактическото принудително прекъсване на достъпността на мрежата.

Клиент, който има незаплатени услуги или просрочени плащания от какъвто и да е вид, няма право да получи парична компеснация.

Паричната компенсация се калкулира въз основа на месечната такса за използване на услугата, която плаща клиента. Тя не може да надвишава цената на услугата, която клиенът плаща за 1 пълен месец и се изплаща еднократно в рамките на един календарен месец. Всяка компенсация се изчислява по следната формула: общият брой минути на принудително прекъсване, разделени на месечната цена (цена на минута), умножена по 25. Паричната компенсация се изплаща най-късно до края на следващия работeн месец, освен ако не са настъпили допълнителни обстоятелства, които изискват техническа експертиза или друг вид документация необходима за изясняване на ситуацията на принудителното прекъсване. Възможно лицата отговорни за провеждането на политиката на Rax.bg да вземат решения за ускоряване на изплащането на парични компенсации или за тяхното забавяне, ако са настъпили обстоятелства, които не могат да бъдат предвидени в това Споразумение.

Копие на информацията (Backup): Клиентите на Rax трябва да се съобразяват с факта, че наличието на резевно копие на информацията не е част от услугата виртуален сървър, cloud сървър (VDS), нает сървър и managed сървър, освен ако това не е изрично записано в договор. Ако клиентът няма изрична и записана в договор клауза, че Rax се задължава да прави копие на информацията на сървъра (сървърите), тогава считаме, че не носим отговорност за загуба на информация, която се намира на сървър на клиента. От това следва, че клиентите на Rax.bg в класа услуги нает сървър и managed сървър са наясно с факта, че не разполагат с резезвно копие на данните си извън техните собствени сървъри.

Това означава, че при хардуерен или друг вид проблем е напълно възможно да последва загуба на данни. В случаи на загуба на данни, когато клиентът няма изрична клауза, която продвижда начилие на копие на информацията, Rax.bg не носи отговорност за каквито и да е щети, които клиентът търпи в следствие на загуба на информация. За да обслужва по-добре клиентите си и да минимизира рисковете при евентуална загуба на информация, Rax.bg предлага стандартните сървърни конфигурации, в които информацията на клиентите е подсигурена с 2 (два) или повече информационни носителя (твърди дискове, HDD).

Документ за въвеждане в експлоатация (Service Order): Това е документ на хартиен носител или страница под уеб адреса в които са описани услугите и продуктите, които използвате, условията на които те отговарят и стандартите, които са приложими към тях. Всяка услуга и продукт, които използвате са преминали през стадия "Документ за въвеждане в експлоатация". На хартиен носител този документ трябва да бъде подписан от оторизиран представител на клиента, който има право да подписва документи. В уеб страниците под домейна Rax.bg за "Документ за въвеждане в експлоатация" се счита подадена от клиента към РАКС.БГ ЕООД форма за поръчка. Във всяка форма за поръчка има поле "Съгласен съм със "Споразумението и гаранциите за доставка на услугите" (Споразумението). Смятаме документът за попълнен, когато клиентът е заявил, че се съгласява със споразумението.

Дисково място (Disc Space): Когато използваме словосъчетанието "Дисково място" имаме предвид отделеното за дадена хостинг сметка физическо място на дисковите масиви на сървърите на РАКС.БГ ЕООД.

Трансфер на данни (Data Transfer/Bandwidth): Трансфер на данни е общото количество информация поставено (uploaded) или свалено (downloaded) през вашата хостинг сметка (виртуален или физически) от агент, който се намира извън мрежата на Rax.bg. Когато Интернет потребител посети уеб страниците ви, вашата хостинг сметка изпраща данни до компютъра на посетителя. Тези данни може да включват уеб страници, снимки, видео файлове, звукови файлове, софтуерни програми, компресирани файлове и всичко какво поставяте на уеб страниците си и/или може да бъда поставено или свалено от сметката ви. Колкото повече посетители имате на уеб сайта си, толкова повече нараства общия трансфер на данни през хостинг сметката ви.

Използвана електро енергия (Power): "Използвана електро енергия" съгласно това Основно споразумение (General Service Agreement) е резервираната електроенергия и използвана електроенергия, която e необходима на Rax.bg (РАКС.БГ ЕООД), за да произвежда и доставя IT хостинг услугите, които използват клиентите на компанията. Тази електро енергия включва консумираната за зареждане (производство) на услугите, както и за вторично охлаждане на помещенията в центъра за съхранение на данни, с цел за спазване на дата център Tier стандартите. Цената на използваната електро енергия е променлива компонента, която се задава от "Комисията за енергийно и водно регулиране", а Rax.bg РАКС.БГ ЕООД заплаща резервираната и използвана енергия към ЧЕЗ и доставчиците си по цени определени от енергийния регулатор. Като страна по настоящото споразумение, клиентите на Rax.bg (РАКС.БГ ЕООД) приемат, че доставчикът има право да увеличи цените на услугите си с процент, пропорционален на увеличението на ел. енергията.

Ограничения (Limitations): Единствено клиентите на Managed хостинг услугите на Rax.bg подлежат на разширен пакет от гаранции, част от “Managed Хостинг Гаранциите” на компанията, както са дефинирани в Споразумението. Ограниченията в гаранциите са налице при недостъпна услуга и/или принудително прекъсване на услугата поради проблем в хардуер, който обслужва стабилността на мрежата, услугите в нея или други Интернет компоненти, които са извън мрежата на Rax.bg. Това включва и такива компоненти или мрежови услуги, които използва клиентът на Rax, за да получи достъп до Интернет. Всякакви системи за мониторинг, които не са част от Споразумението или не са записани в договорни отношения с клиента не са инструмент за проверка, доказателство на състоянието на услугата. Данните от тях нямат стойност с оглед на това Споразумение и на евентуален договор с клиента.

Гаранциите и компенсациите записани в Споразумението не важат при наличие на опити за повреждане или изваждане извън строя на отделни компоненти от мрежата на Rax.bg или на оборудването на клиента. При наличието на сериозен хардуерен проблем, времето за отговор на запитвания от клиента може да бъде увеличено с 1 (един) час, ако такъв период от време е необходим, за решаването на проблема или за установяването на повредата. Клиентите на Rax.bg са длъжни да уведомят компанията и да получат потвърждение, че Rax е получил подадената от тях информация, при всеки опит на 3-а страна да навреди по някакъв начин на използването на услугата. Това включва и придобиването от 3-та страна на директен достъп до оборудването на клиента.

Клиентът трябва да изготви документация потвърждаваща опит за нерегламентирана активност от 3-а страна, която идва от най-малко от 2 различни проследявания на трасето (trace routes) направени от различни и независими точки. Всяко прекъсване на услугата (Downtime) започва да се измерва от момента, в който клиентът е съобщил за принудително прекъсване на услугата със съобщение в системата за комуникация с клиентите на Rax.bg или чрез телефонно обаждане, ако поради някаква причина системата не е достъпна за използване. Краят на принудителното прекъсване на услугата настъпва, в момента, в който клиентът може да използва всичките й компоненти.

При наличие на документирано от клиента принудително прекъсване на услугата, по смисъла и реда на настоящото Споразумение, клиентът е длъжен да уведоми Rax.bg в срок от 5 работни за наличието на такова и да предостави информацията за него чрез електронна поща или в писмен вид чрез документи изпратени с препоръчано писмо на пощенския адрес на Rax.bg – ул. “Атанас Узунов” № 18, София, 1505. Ако този срок не бъде спазен, клиентът губи правото си на компенсации, записани в настоящото Споразумениe.

Всеки клиент, който избере да не използва мониторинговите инструменти на Rax.bg или реши да ограничи работата им и достъпа им до оборудването, което използва автоматично губи правото да получи компенсации по реда предвиден в това Споразумение.

3. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА RAX.BG

В зависимост от вашия избор, след съгласието ви със Споразумението и в зависимост от степента, в която покривате технологичните ни критерии, Rax.bg ще създаде за вас и ще ви достави IT хостинг услуга, която е определена със стандарти записани в Споразумението. Rax ще ви представи също набор от допълнителни услуги и продукти, които според двете страни са ви необходими.

Rax се задължава да спазва стриктно процедурите и регламента за работа предвиден в Споразумението и съгласно неговите параметри да ви доставя услуги с възможно най-високо качество.

Според вида услуги, който използвате, според договорните отношения между вас и Rax, когато това произтича от Споразумението ние се задължаваме да ви осигурим технологична експертиза и помощ, за да осъществите Интернет проектите си.

4. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТА

Вие (Клиентът) се задължавате да използвате услугите на Rax с необходимото ниво на сигурност и предпазливост, включително по отношение на обмена на информация и документация с Rax, съхраняването на данни на сървъра (сървърите), които използвате. Длъжни сте да се съобразявате със законодателството, което урежда съдържанието, което поставяте на сървърите, които използвате, както и да спазвате стриктно Acceptable Use Policy (AUP) на Rax.bg. Като наш клиент се задължавате да си сътрудничите с Rax.bg за всяко оправдано разследване на принудително прекъсване на услугите, проблеми със сигурността и други евнтуални нарушения на това споразумение.

Вие се задължавате да предоставите на Rax коректна информация, с която да бъдат уредени по взаимоизгоден начин документалните и финансови отношения между двете страни, включително за събиране на необходимите данъци (ДДС) и такси, за лицензи и т.н. Длъжни сте също така да сътрудничите на Rax.bg при случаи, в които органите на реда изискват информация свързана със съдържанието на сървърите ви или услугата, която използвате.

Задължавате се също така да предоставите коректна и вярна информация в клиентския си профил, включително такава свързана с финансовите ви взаимоотношения с Rax. Длъжни сте също така да плащате в срок всички сервизни такси и задължения, които произтичат от използването на услугите на Rax и са описани в “Процедурата за услуга”, подписана от вас или в попълнените от вас форми за доставяне на услуги през уеб сайтовете на Rax.

5. АНГАЖИМЕНТИ, КОИТО НЕ ПОЕМАМЕ

Rax.bg не обещава, че услугата няма да бъде прекъсвана и не поема ангажимент да доставя услуги без инциденти, технически грешки или такива, които са съвършено сигурни. Вие признавате, че има рискове присъщи на Интернет свързаността, които могат да доведат до загуба на конфиденциалността на информацията ви, данните или собственоста ви върху съдържанието на сървърите ви.

Rax.bg отказва да поеме конкретни или цялостни гаранции по въпроси, които не са описани в Споразумението (SLA). Вие сте изцяло отговорни за това дали избраната от вас услуга е подходяща за дейностите, които искате да извършвате и за целите, които искате да постигнете. Ако нямате подписан договор, който изрично предвижда предоставянето на допълнителни услуги или продукти в определен момент, Rax предоставя такива въз основа на наличието им и на конкретните възможности към датата на поискването на такива.

Rax.bg не дава обещание и не поема отговорност да прави копие на информацията ви (Backup), освен ако такава услуга не е поръчана от вас и не присъства като част от Споразумението за услугите, които използвате и/или не е част от “Процедура за услуга”, подписана от двете страни. Ние не обещаваме и не се задължаваме да работим по възстановяването на загубена от вас информация, която не сме били длъжни да обезпечим по силата на това Споразумениеt.

Rax.bg не носи отговорност за доставянето на хостинг услуги, чиито абонамент е изтекъл или за който има просрочени плащания, след датата на изтичането на абонаментния период. Това включва, но не се ограничава до домейни, чийто абонамент е изтекъл. Това Споразумение и гаранции за доставка услугите (SLA) важи единствено за продукти и услуги, които са с валиден период на абонамент и са заплатени от клиентите. За всички останали Rax.bg не носи отговорност за доставянето на услугите и състоянието на закупените продукти

РАКС.БГ ЕООД не носи отговорност, ако при използване на електронни пощенски услуги и a) получаване на имитационно или фалшиво входящо пощенско съобщение; б) при достъпване от трети страни на собствения email сървър на клиента, резултат от компрометирани потребителско име или парола, клиентът в резултат на собствената си преценка или действие, което е извършил е понесъл репутационни, финансови загуби или е претърпял друг вид щети.

6. НЕУПЪЛНОМОЩЕН ДОСТЪП ДО ВАШИТЕ ДАННИ ИЛИ ДО УСЛУГИТЕ

Rax.bg не носи отговорност за неупълномощен достъп до вашите данни, за използване на сметката ви при нас от трети лица, за неупълномощен достъп до услугата, която използвате, освен ако те са резултат от наша грешка или технически провал да обезпечим сигурността на услугите, които предоставяме по стандарти записани в Споразумението. Вие сте изцяло отговорни за използването на услугите на Rax от страна на ваши служители или на други лица, на които сте дали достъп до вашата клиентска сметка, до данните си, или сте им осигурими достъп до сървърите, които използвате. Носите изцяло отговорност за възникнали повреди и за прекъсване на услугата в следствие на проявена непредпазливост от ваша страна.

7. ПЕРИОД/АБОНАМЕНТ

Първоначалният период започва, в момента на подписване на “Процедура за услугата”. В нея е указан и периодът, за който Rax се задължава да доставя услугата, при спазване на Споразумението от страна на клиента. Преди изтичането на договора Rax.bg може да ви предложи продължаването му, което може да включва или не добавяне на клаузи в Споразумението или договора, който като клиент подписвате с нас. Ако нито една от двете страни не поиска подновяване на договора с променени условия, той автоматично се продължава при Споразумението, при което е подписан и период от едни месец. При липса на нов подписан договор, предишният регламентира отношенията между двете страни за всеки следващ едномесечен период, освен ако една от страните не изпрати писмено 30 -дневно предизвестие за прекратяването на отношенията.

8. ТАКСИ

Всички инсталационни такси и всички такси за въвеждане на услугата в експлоатация се заплащат предварително до 3 работни дни след подписването на “Процедура за услугата”. Първото месечно плащане от ваша страна е дължимо преди активирането на услугата или най-късно до 3 работни дни след това. Сервизните такси за всеки следващ месец, трябва да бъдат платени към Rax до 3 работни дни преди датата, на която е направено първото плащане. Клиентите, които са част от автоматизирана система за плащане ще бъдат таксувани в деня за плащане или до 5 работни дни след него. Такси, които не са текущи, а произтичат от използването на различни допълнителни услуги или от използването на по-високи квоти за трансфер на данни и т.н. ще бъдат начислявани през месеца, който следва този, в който услугата е била използвана.

Всички дължими от клиента такси трябва да бъдат заплащани в срок. РАКС.БГ ЕООД си запазва правото да прекрати доставката на всяка услуга, която не е заплатена 5 работни дни след изтичането на последния срок. В това число влизат и други свързани услуги, с тази, по която клиентът има неизплатени задължения. Клиентът се съгласява да заплати всички разходи по повторното пускане на услугата в действие, ако такива са налице. РАКС.БГ ЕООД начислява такса "просрочено плащане" върху просрочени плащания по услуги и продукти, която се равнява на 1.5% от стойноста на незаплатената проформа фактура или фактура.

Клиент, чийто домейн (уеб адрес) е изтекъл и чиято дата на абонамент е просрочена се счита за загубил правата си на собственост върху уеб адреса, според правилата на ICANN и според това Споразумение. За да възстанови собствеността на даден клиент върху изтекъл домейн Rax.bg дължи наказателни такси както следва: a) $30 щатски долара (или левовият им еквивалент) за възстановяване на собственост върху изтекъл домейн, в срок до 14 дни след датата на изтичането му; $60 щатски долара (или левовият им еквивалент) за възстановяване на собственост върху изтекъл домейн, в срок до 29 дни след датата на изтичането му; c) $150 щатски долара (или левовият им еквивалент) за възстановяване на собственост върху изтекъл домейн, в срок 30 дни след датата на изтичането му. За да възстанови собствеността си върху изтекъл домейн клиентът заплаща въпросните такси към Rax.bg в български лева (BGN) плюс данък добавена стойност (ДДС) и стандартната такса за регистрация на домейн. Без заплащането на изброените по-горе такси, Rax.bg (РАКС.БГ ЕООД) не поема отговорност за връщане на собствеността на клиента върпу изтекъл домейн (уеб адрес).

РАКС.БГ ЕООД може да поиска от клиента да заплати лихва върху просрочените задължения. Лихвата е 1.5% на месец и се начислява за всеки изминал ден върху просрочените задължения. За всички плащания закъснели с повече от 30 дни, които РАКС.БГ ЕООД се налага да събира по съдебен път, клиентът заплаща всички разходи направени от доставчика за събирането на задълженията, включително разходи за адвокатски услуги и съдебни такси.

Ако заплащате сметката за използваните услуги с чек или кредитна карта и банката ви откаже плащане, поради недостатъчни средства РАКС.БГ ЕООД може да поиска заплащане на административна такса адекватна на направените административни разходи за получаване на плащането.

Когато таксата, която клиентът заплаща за използваните услуги на РАКС.БГ ЕООД е дължима по договор, който е изтекъл, Rax си запазва правото да увеличи таксата за използване на услугите като за целта е задължен да изпрати на клиента писмено запитване в срок от 30 дни преди датата, в която изисква влизане в сила на новата сервизна такса.

Ако заради изисквания на закона РАКС.БГ ЕООД трябва да плати каквато и да е такса или данък, които произтичат от използваните от клиента услуги, клиентът се задължава да покрие направените разходи.

Ако при използване на електронни пощенски услуги предоставени от РАКС.БГ ЕООД или в резултат от компрометирани данни за достъп или поради друга причина, клиентът в резултат на собствената си преценка или действие, което е извършил е понесъл репутационни, финансови загуби или е претърпял друг вид щети и е поискал от РАКС.БГ ЕООД да извърши преглед, да извади данни или да достави други вид услуги, което не са включени заплатената услуга, въпросните поискани услуги се заплащат по тарифата на РАКС.БГ ЕООД за предоставяне на услуги с управление, техническа и системна администрация

Условия за използване на услугите (TOS)

Допустими норми за използване на услугите (AUP)

Споразумение за обработка на личните данни (ОРЗД)

Политика за лични данни на Rax.bg

КАКВО ГАРАНТИРА RAX.BG В УЕБ ХОСТИНГ И ОБЛАЧНИТЕ УСЛУГИ

ДАННИ ЗАЩИТЕНИ ОТ СРИВ И ЗАГУБИ

Данните Ви стоят в Мрежа за съхранение на данни, която има вградена защита и предпазва информацията Ви срещу загуби при всякакви обстоятелства.

ВИСОКА НАЛИЧНОСТ НА ОБЛАЧНИТЕ УСЛУГИ

Високата Наличност (High Availability) не е стандартна услуга и няма да я намерите при повечето други хостинг доставчици. Тя предпазва уеб сайтовете и технологичните Ви услуги от продължително прекъсване.

НЕПРЕКЪСВАЕМОСТ И 100% НАЛИЧНОСТ

Възползвайте се от Облачните ни услуги със непрекъсваемост и 100% наличност. Предлагаме защита срещу срив не само на данните, но и на изчислителните операции. Искате ли сървърите Ви да не спират?

ИНФРАСТРУКТУРА КЪДЕТО Е НЕОБХОДИМА

RAX доставя Уеб Хостинг услуги, физически Наети сървъри, Виртуални сървъри и Облачни услуги от различни точки на Европа и света - от там, откъдето Ви е необходимо.