УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛВАНЕ НА УСЛУГИТЕ (Acceptable Use Policy)

1. ПРОМЕНИ В "ДОПУСТИМИТЕ НОРМИ НА ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ (THE ACCEPTABLE USE POLICY)

Rax.bg може да промени "Допустимите норми на използване за услугите", да въвежда ограничения върху използването на услугите, ако те са адекватни на стандартите в хостинг индустрията. Всички евентуални промени по условията и нормите за използване на услугите влизат в сила при (a) подновяване на услугата (b) изпълнение на нова поръчка или допълнителна услуга към основния продукт или услуга, който клиентът използва с РАКС.БГ ЕООД или (c) при предварително изпратено 30-дневно писмено известие от РАКС.БГ ЕООД до клиента, в което го уведомява за промяната.

Ако промяната в "Допустимите норми на използване на услугата" затрудняват използването на услугата от страна на клиента или правят условията неизгодни, клиентът има право да прекрати действието на Споразумението (SLA). За целта клиентът трябва да изпрати писмено предизвестие до РАКС.БГ ЕООД 30 дни преди датата, от която иска да прекрати действието на Споразумението.

РАКС.БГ ЕООД не таксува прекратяването на Споразумението (SLA) за доставяне на услугата, ако действието за спирането на силата му е извършено в съответствие с описаните по-горе услуовия. Rax зааявява готовността си да работи с клиента за постигане на специфични "Допустими норми на използване на услугата", ако такива са възможни и клиентът има нужда от тях.

2. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УСЛУГИТЕ

Клиентът се съгласява, че РАКС.БГ ЕООД може да прекрати доставката на услугите без да носи юридическа отговорност затова в следните случаи (a) ако е установил, че клиентът използва услугите в нарушение на Споразумението (SLA); (b) ако клиентът откаже да си сътрудничи с РАКС.БГ ЕООД с цел провеждане на необходимо разследване за всяко нарушение на това Споразумение; (c) ако има външна атака срещу хостинг сметката, или сървъра (те) ви, или трети страни са придобили достъп върху сметката или сървъра ви без ваше знание, или пък ако е настъпило друго събитие, поради което РАКС.БГ ЕООД има основания да смята, че прекратяването на услугата е необходима мярка за защита на мрежата, инфраструктурата и клиентите на РАКС.БГ ; (d) ако има съдебна заповед за това или оторизирана институция има законово право да прекрати услугата.

В условията на Параграф (d) РАКС.БГ ЕООД изпраща известие за прекратяване на услугата до клиента най-малко 12 часа преди акта на прекратяване, освен ако не преценим, че прекратяването се налага заради защита на интересите на РАКС.БГ ЕООД или на други клиенти на компанията.

3. ПРЕКРАТЯВАНЕ ПОРАДИ НАРУШЕНИЯ

Клиентът може да прекрати Споразумението за нарушения, ако РАКС.БГ ЕООД не успее да достави IT хостинг услуга, съобразена със стандартите на Споразумението и с подписания допълнителен договор към него, ако такъв е налице. За целта клиентът трябва да изпрати писмено известие в срок от 10 дни преди деня, в който иска да прекрати услугата. Известието трябва да описва конкретно техническите проблеми, които клиентът е имал и конкретните технически и административни провали на РАКС.БГ ЕООД да обезпечи услугата, както е записана в споразумението или договора към него. Клиентът има право да прекрати едностранно използването на услугата в период от 30 дни след като е изпратил писмено известие (чрез препоръчана поща) до РАКС.БГ ЕООД и не е получил отговор.

РАКС.БГ ЕООД може да прекрати прекратяването на услугата и Споразумението, ако открие, че информацията предоставена от клиента във връзка с използването на услугите е некоректна или невярна, ако лицето подписало Споразумението няма правомощия да представлява физическото или юридическо лице, което използва услугата, ако е налице неизплатена такса със закъснение по-голямо 5 работни дни след последната дата за плащане описана в Споразумението или след писмено изпратена покана от РАКС.БГ ЕООД или ако клиентът не се съобрази с което и да е от изискванията на Споразумението. Rax си запазва правото да прекрати споразумението и ако клиентът е нарушил "Допустимите норми на използване на услугата" повече от веднъж, дори ако е взел своевременно мерки за остраняване на проблема.

4. ПРЕКРАТЯВАНЕ ПО ЖЕЛАНИЕ

Клиентът може да прекрати Споразумението, за свое удобство, като заплати всички дължими по абанаментния план и по договор такси и като изпрати писмено известие не по-малко от 30 дни преди датата на следващия сервизен месец. Известието трябва да е изпратено с препоръчана поща или по електронна поща изписана на уеб сайта на Rax.bg, като искането е подписано от оторизирано лице.

5. ТАКСТИ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО ПРЕКРАТЯВАНЕ

Ако клиентът поиска да прекрати Споразумението поради свои съображения, които не е длъжен да споделя с РАКС.БГ ЕООД, той се задължава преди прекратяването на споразумението да изплати на Rax всички дължими такси за използваните услуги. Клиентът се задължава да плати и такса за предварително прекратяване на услугата равна на месечната такса за използване на услугите, договорени като част от сервизния план или в допълнително подписан договор.

Споразумението допуска, че клиентът ще заплати по-висока такса за преждевременно прекратяване на услугите, ако такава е записана в допълнителен договор, който регламентира доставката на услуга, при която IT хостинг компания РАКС.БГ ЕООД е направила значима инвестиция в хардуер, софтуер, мрежа или други производствени капацитети специално за съответния клиент, който не е спазил срока на договора.

6. КОНФИДЕНЦИАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Всяка от страните част от това Споразумение се съгласява да не разгласява конфиденциална информация свързана с двустранните отношения с изключение на такава информация, която е необходима с цел доставяне на услугите, защита на правата на всяка от страните записани в Споразумението или се изисква да бъде предоставена по закон. Всяка от двете страни се задължава да не разгласява пред трети страни конфиденциална информация за другата страна свързана със следнот:

 • (a) да не информира конкуретни компании, доставчици на сходни услуги или трети страни за условията на отношенията по настоящото Споразумение
 • (b) да не предоставя информация за другата страна пред органи на реда, освен ако няма съдебно основание за това или ако няма надеждни доказателства, че другата страна се готви да извърши нарушение на закона
 • (c) да не оповестява информация, ако това не е задължително по закон
 • (d) да не предоставя данни за другата страна като част от съдебни дела, освен ако това не е нейно задължение по закон или ако не е получила писмено съгласие от другата страна в период от 7 дни преди оповестяването на информацията
 • 7. ПУБЛИЧНОСТ

  Вие се съгласявате, че РАКС.БГ ЕООД има право да съобщи публично какви услуги ви предоставя и може да използва името на домейна или фирмата ви в промоционални маркетингови материали, включително в прес съобщения или на уеб сайта ни. Нямаме право обаче да използваме ваша запазена марка, лого или други материали без изричното ви съгласие дадено на хартиен носител или чрез електронна поща.

  8. ОГРАНИЧЕНИЯ, ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И ВРЕДИ

  Rax не носи юридическа отговорност пред клиента за евентуален провал да достави каквато и да е било IT хостинг услуга, освен ако такъв провал не е резултат на неизпълнение на предварително записан ангажимент в документ за въвеждане в експлоатация на услуга, под който са се подписали двете страни или ако не сме нарушили условията на Споразумението, ако не сме проявили небрежност или нехайство при изпълнение на задълженията си, или пък съзнателно не сме нарушили Споразумението.

  Ако сме допуснали нарушение, свързано с една от описаните по-горе хипотези, ви предоставяме парична компенсация, записана в "Документ за въвеждане в експлоатация на услуга" (Service Order). Вие се съгласявате, че това е максималното обезщетение, което ви дължим съгласно настоящото Споразумение.

  Никой от наша страна (включително наши служители, агенти, партньори или доставчици) не носи отговорност за индиректни, не преки, инцидентни или дошли в последствие загуби за клиента, които биха могли да бъдат избегнати от понеслата щети страна, в резултат на адекватни действия и желание. Това важи дори, ако РАКС.БГ ЕООД като причинила щети страна е била уведомена за възможно, бъдещо настъпване на такива от страна на клиента.

  РАКС.БГ ЕООД не носи отговорност за загуба на данни и информация на клиента, освен, ако клиентът изрично не е поръчал и заплатил, към датата на настъпила загуба на данни, услуга свързана с съхраняване на резервно копие на данните си (back up) от страна на Rax. Клиентът освобождава РАКС.БГ ЕООД от отговорност за загуба на данни за периода, в който са загубени данни между посочените в Споразумението периоди за създаване на резервно копие на данните на клиента.

  При установяване на провал на РАКС.БГ ЕООД да достави услуга гарантирана в Споразумението и при нарушаване на клаузите му максималната финансова отговорност и компенсация от страна на Rax към клиента не може да надвишава 6 месечни сервизни такси. Това условие отпада само ако е установено целенасочено пренебрегване или нарушаване на интересите на клиента или на безопасността на данните му.

  9. ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ

  Ако срещу ваши партньори или който и да е от вашите или техни служители, агенти или доставчици има съдебен иск от трета страна заради небрежност или нехайство от страна на РАКС.БГ ЕООД, заради целенасочено действие, което уврежда интересна на съответната страна, заради нарушение на закона или провал да обезпечим условията на Споразумението по наша вина Rax.bg ще плати разноските за защита на обвинената страна, в това число разумно обосновани разходи за адвокатски услуги, както и наложени глоби, санкции или други преки щети, които търпите в резултат на съдебен иск.

  Ако по вина на клиент същото се случи на служители, агенти, доставчици или патньори на РАКС.БГ ЕООД, ако срещу тях бъде заведен съдебен иск за нанесени щети или бъде постановена глоба или друг вид финансова санкция, заради неспособност на клиента да спази "Допустимите условия на използване на услугите" или на друга част от Спозазумението, клиентът се ангажира да покрие разноските по съдебното дело, включително и разумно обосновани разходи за адвокатски услуги, наложени глоби, санкции и други преки щети, които съответната страна търпи в резултат на съдебен иск.

  Ако едната от двете страни по това Споразумение получи известие за съдебен иск срещу другата или за такъв свързан с двустранните отношения, тя е задължена да уведоми по най-бързия възможен начин другата страна. В срок от 1 работен ден всяка от страните е длъжна да запознае другата със случая, а в срок от 5 работни дни да й изпрати всички необходими материали и документи свързани със съдебния иск.

  10. СОФТУЕР

  Клиентът няма право да премахва, модифицира или възпрепятства работата на софтуерни продукти, на авторски права, търговски марки или каквито и да е други изключителни права на РАКС.БГ ЕООД, включително и на съобщенията за такива, по отношение на продуктите и услугите, които използва. Осван, ако не е изрично разрешено от условията за ползване и лиценза на определен софтуер с отворен код, клиентът няма право да да декомпилира, променя, демонтира какъвто и да е софтуерен продукт или част от него. Във всички останали случаи клиентът е длъжен да информира РАКС.БГ ЕООД за промяната чрез съобщения в Профила (Account management Zone) си.

  11. ПРОДУКТИ И УСЛУГИ НА ТРЕТИ СТРАНИ

  Възможно е да използвате софтуер, продукти и услуги на трети страни като част от усилията ни да осигурим по-качествени хостинг услуги. РАКС.БГ ЕООД не гарантира, че услуги и софтуер произведени от трети страни, които не са изрично включени в Споразумението или договор към него ще работят по начина, по който клиентът очаква. Не се ангажираме да предоставяме поддръжка за такива, да гарантираме стандарти или да носим отговорност за липса на надеждност. Същото се отнася и за софтуер, продукти и услуги, които клиентът използва на своя отговорност.

  12. КОЙ МОЖЕ ДА ИЗПОЛЗВА УСЛУГИТЕ?

  Като клиент, вие можете да препродавате хостинг услугите на РАКС.БГ ЕООД и може да получите разрешение от нас да упълномощите своите партньори и съдружници да предлагат и препродават услугите ни. В такъв случай обаче вие сте изцяло отговорни за това те да спазват условията на споразумението и носите отговорност за това дали те спазват "Допустимите норми на изпълнение на услугите". Rax предоставя техническа поддръжка единствено на вас и не носи отговорност за трети страни, на които сте предоставили достъп до услугите закупени от РАКС.БГ ЕООД. Нито една трета страна не е засегната от настоящото Споразумение и няма права или задължения по него. При нарушения на законодателството РАКС.БГ ЕООД си запазва правото да предприема действия срещу нарушителите, независимо дали са част от настоящото Споразумение.

  13. ПРЕДИЗВЕСТИЯ И СЪОБЩЕНИЯ

  Вашата рутинна комуникация с Rax, свързана с услугата, която използвате се осиществява чрез pZone (персоналния ви клиентски център). Всички гаранции и стандарти за комуникация, и доставяне на услугата са валидни само за обслужването осъществявано в pZone. Ако искате да ни изпратите известие за прекратяване на услугата или друг вид известие, което се отнася за условията на Споразумението, това трябва да стане чрез съобщение в pZone или да бъде изпратено чрез препоръчана поща хартиен носител на адрес: РАКС.БГ ЕООД (Rax.bg), ул. "Атанас Узунов" № 18, ет. 7, София, Пощенски код: 1505.

Основно споразумение (General Service Agreement)

Основно споразумение (General Service Agreement)

Споразумение за обработка на личните данни (ОРЗД)

Политика за лични данни на Rax.bg

КАКВО ГАРАНТИРА RAX.BG В УЕБ ХОСТИНГ И ОБЛАЧНИТЕ УСЛУГИ

ДАННИ ЗАЩИТЕНИ ОТ СРИВ И ЗАГУБИ

Данните Ви стоят в Мрежа за съхранение на данни, която има вградена защита и предпазва информацията Ви срещу загуби при всякакви обстоятелства.

ВИСОКА НАЛИЧНОСТ НА ОБЛАЧНИТЕ УСЛУГИ

Високата Наличност (High Availability) не е стандартна услуга и няма да я намерите при повечето други хостинг доставчици. Тя предпазва уеб сайтовете и технологичните Ви услуги от продължително прекъсване.

НЕПРЕКЪСВАЕМОСТ И 100% НАЛИЧНОСТ

Възползвайте се от Облачните ни услуги със непрекъсваемост и 100% наличност. Предлагаме защита срещу срив не само на данните, но и на изчислителните операции. Искате ли сървърите Ви да не спират?

ИНФРАСТРУКТУРА КЪДЕТО Е НЕОБХОДИМА

RAX доставя Уеб Хостинг услуги, физически Наети сървъри, Виртуални сървъри и Облачни услуги от различни точки на Европа и света - от там, откъдето Ви е необходимо.