ЦЕНТЪР ЗА ДАННИ

Центърът за данни на Rax.bg се намира в Tier 4 технологична сграда Equinix, София.

Непрекъсваемо електрозахранване

Електрическата инфраструктура на телекомуникационната сграда на Equinix (център за данни) е изградена с най-високо ниво на надеждност, а електрическата мощност може да бъде увеличавана. Сградата покрива N+1 клас отказоустойчивост на ел. инфраструктура за всеки елемент и осигурява възможно най-високото качество на електрозахранването, при максимална наличност и гарантирана непрекъсваемост. Тя се захранва по четири (4) оперативни, физически отделени едно от друго електро трасета на 10kV от две (2) различни 110 kVA електростанции на енергияния оператор. Налице е разединителна подстанция на средно напрежение и сградата разполага с два отделни трансформатора от средно към ниско напрежение. Чрез Siemens АВР система на ниско напрежение се осъществява селективност на ниско напрежение в случай на отказ на един от източниците - липса на напрежение, пренапрежение, спад на напрежението, прекомерно високи токове и др. Налична е и система за ръчно превключване на 10kV, която да бъде използвана, ако е необходимо ръчно превключване между ел. захранващите трасета.

UPS и батерии

Сградата разполага с непрекъсваеми токозахранващи модули (UPS), които при необходимост осигуряват непрекъснато ел. захранване за 20 минути при работа на пълен товар. Наличното UPS оборудване е производство на AEG, серия SVS и е конфигурирано е в две независими групи - А и Б. Всяка група има степен на отказоустойчивост N+1. UPS системите предотвратяват токови удари, пренапрежения, спадове, елиминират хармоници и осигуряват гарантирано 50Hz синусоидално напрежение. Те не се използват като източник на електро енергия за производствени процеси, а имат за цел осигуряване на непрекъсваемост, при прехвърляне на ел. захранването към дизеловите генератори.

Дизелови генератори

Резервната производствена ел. мощност е обезпечена със синхронизирани дизелови генератори, конфигурирани със степен на отказоустойчивост N+1. Те осигуряват алтернативно електрозахранване и се използват при срив на всички четири трасета към телекомуникационната сграда, или в случай на прекъсване в електропреносната мрежа на енергийния оператор.

Дублираност на електрозахранващите пътища

Центърът за данни има две (2) основни разпределителни табла (А+B) свързани към независими табла за ел. дистрибуция (А+B) за всеки етаж на сградата, изградени на базата на типово изпитани табла на ABB. Всички ел. компоненти са свързани чрез независими кабелни пътища, които не се пресичат. Всички елементи на захранващата система са дублирани и работят в отделни пожаро-разделени помещения с клас на устойчивост 72 минути: трансформатори (А+B), ГРТ (А+B), непрекъсваеми токозахранвания (А+B), батерийни полета (А+B), разпределителни табла (А+B) и синхронизирани дизелови генерагори.

Климатизация

 • Резервираност N+1 на вътрешните системи за охлаждане - 100 kW CyberAir2, марка Stulz
 • Резерираност 1+1 на циркулационните помпи, марка Grundfoss
 • Резервираност N+1 на водно-охладителните кули на покрива, произведени от Guentne
 • Резервираност на системите за наблюдение и управление
 • Двойно резерирано електрозахранване (A+B) на всички компоненти, включително в шкафовете с комуникационно оборудване

Сигурност и достъп

Сградата има мониторингова система за видео наблюдение със CCTV камери, активна за всички зони за достъп, врати и за всички зали, в които е поставено комуникационно и технологично оборудване. Системата за сигурност е изградена от следните елементи:

 • Комуникационно и технологично оборудване
 • Системи за контрол на достъпа
 • Видео наблюдение
 • Пожароизвестяване и пожарогасене
 • Система за профилиране на клиентите
 • Жива въоръжена охрана

Всички посетители преминават система за проверка и трябва да бъдат регистрирани в системата за сигурност, преди да бъдат допуснати до сградата. Лицата с постоянен достъп трябва да бъдат идентифицирани от представител на охраната на сградата, преди да им бъде осигурен достъп.

Система за предпазване от пожар, сигнализация и пожарогасене

Системата за сигнаризиране, предотвратяване на пожари е произведена от BOSCH. Тя има лазерни датчици за пожароопасност на VESDA система за установяване на дим в много ранна фаза, преди евентуално избухване на пожар. Налице са следните системи за пожаробезопасност:

   Мулти зонова система за пожароизвестяване във всички помещения
    Сиситема за гасене на пожар, изградена на зони, която използва газ NAF S 125, безопасен за хората и окoлната среда
     Аларми с двойна система за активиране - топлинно и/или димно задействане

    Достъпът до всички помещения, всички врати, включително тези към синхронизираните дизелови генератори, дистрибуционни ел. табла, UPS системите, батерийните помещения, залите за съхраняване на телекомуникационно и компютърно оборудване, складовете и др., се затварят автоматично и по стандарт устойчиви при пожар, без конструктивни деформации в рамките на 72 минути (при открит огън). Преходите за пренос на кабели между отделните помещения са обезопасени срещу пожар. Във всички зали и помещения в сградата са налични ръчни пожарогасители с водороден диоксид и прахови пожарогасители. На етажите има пожарни кранове.

     

    ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ RAX?

Центърът ни за съхранение на данни има най-високата възможна наличност на услугите 99.995% (дефакто 100%) позната по стандартите на хостинг индустрията. Това позволява на Rax.bg да прилага "Споразумение и гаранции за доставка на услугите" (Service level Agreement или съкратено SLA), което защитава качеството на хостинг услугите и интересите на клиентите ни. Всички услуги са обезпечени с 24/7/365 техническа поддръжка в центъра за данни.

 

Cabinets in the data center's server room

Rittal 42U 19” IT кабинети (2000 x 600 x 1000 mm) със заключване.

 

Four independent electrical feeds @10kVA, to two (2) different 110 kVA grid sub-stations

Ел. захранването се доставя по 4 независими трасета @10kVA, към две 110 kVA подстанции на електроснабдителния оператор.

 

Diesel generators

Дизеловите генератори се включват в случай на прекъсване на електрозахранването от двете ел. станции, които захранват центъра за данни.

 

Power batteries

Батериите Exide издържат 20 минути при пълно натоварване.

 

Circulation pumps of the cooling system

Сградата разполага с 1+1 резерираност на циркулационните помпи на Grundfoss.

 

fire Suppression System

Центърът за данни има зонирана, противопожарна система, която използва газов агент NAF S 125. Той е безопасен за хората и окoлната среда.